BIP - VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana

VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana.

 • Data publikacji strony internetowej: [2009-09-10]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2009-09-10]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-23]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Głogowski, wicedyrektor1@reytan.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna.

Dojazd do siedziby VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie – ul. Wiktorska 30/32, 02-587, Warszawa, woj. mazowieckie, dzielnica: Mokotów:

W odległości  ok. 250 metrów od wejścia głównego do Liceum znajduje się stacja metra Racławicka oraz zespół przystanków autobusowych zlokalizowanych wzdłuż Al. Niepodległości.

W odległości  ok. 850 metrów od wejścia głównego do Liceum znajduje się zespół przystanków autobusowych i tramwajowych Morskie Oko zlokalizowanych wzdłuż ul. Puławskiej.

 

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony ul. Wiktorskiej.  Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Liceum. 

 

Dostępność parkingu:

Ze względu na lokalizację siedziby Liceum i bezpieczeństwo interesantów Liceum  nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Siedziba Liceum znajduje się poza strefą płatnego parkowania, w okolicy dostępne są miejsca parkingowe, także dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność toalety:

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są dozorcy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy bramie głównej.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Liceum  istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma wind, korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Obsługa osób słabowidzących/niewidomych:

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.


 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 
 
Wprowadził Hasiuk Renata (VI Liceum Ogólnokształcące) 23-09-2020
Aktualizujący Hasiuk Renata (VI Liceum Ogólnokształcące) 30-03-2021
Zatwierdzający Tudek Małgorzata (VI Liceum Ogólnokształcące) 30-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 643